สรุป การวิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน 12 ประเด็นต้องรู้!!

สรุป การวิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน 12 ประเด็น ต้องรู้
 

1.ทำไมถึงต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12

ตอบ เพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีล้ำ หน้าขึ้น ระบบเศรษฐกิจการเงินล้ำหน้าขึ้น การค้าพาณิชย์ต่างๆล้ำหน้าขึ้นส่งผลให้ภาวะแข่งขันในระดับภูมืภาคในระดับนานาชาติในระดับมหภาค และในระดับโลกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆ ที่ประเทศไทยก็มีปัจจัย ทุกอย่างพร้อม

2. แล้วมันมีปัญหาตรงไหน??

ตอบ มีปัญหาใหญ่ตรงที่ประเทศไทยมีปัจจัยพร้อมในการแข่งขัน แต่ดันมีทรัพยากรบุคคล ที่ไร้คุณภาพ หรือเรียกยังไงว่าโง่ คนไม่มีวินัย คนไม่เคารพกฎหมาย ผู้ใช้แรงงานราคาถูก นั่นทาให้เกิด ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม คนรวยรวยมากคนจน จนมาก ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย มีเยอะเกินจนไม่สามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้ นอกจากนั้น ธรรมชาติยังเสื่อมโทรมและร่อยหรอลงเรื่อยๆ และปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ การทจุริตทั้งในภาครัฐและในทกุภาคสว่นของสังคม ปัญหาเรื้อรังเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้
3.ถ้ายังงั้น ทางรอดคืออะไร??
ตอบ เครื่องมือที่จะทาให้เราสามารถหลุดพ้นจากปัญหาแบบเดิมๆได้ คือ การศึกษาและวิจัยการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการสนับสนนุการสร้างนวัตกรรม
4.แล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 12 มีเป้าหมายอย่างไร??
ตอบ แผน 12 นีเ้รียกได้ว่าเป็นการนำร่องก่อนเข้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป้าหมายของแผนฉบับนี้จะมีระยะเวลาห้าปี เจตนารมณ์ คือ ห้าปีต่อจากนี้การลงทนุ ระหว่างประเทศของประเทศไทยจะต้องขยายตัวมากขึ้น ในขณะเดียวกนัการลงทุนในประเทศก็จะต้องขยายตวั มากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับฐานการลงทุน ระหว่างประเทศภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างภูมิปัญญาในตัวบุคลากรของประเทศและ การสร้างนวัตกรรม ทั้งสององค์ประกอบนี้จะช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายในประเทศและจะช่วยให้ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนจนและคนรวย
5. ขอหลักการเดด็เดด็ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี12
ตอบ หลักการนี้มีชื่อไฮโซว่า Sustainable development goal (SDGs) หรือหลักการพัฒนา ที่ยั่งยืนหลักการนี้ประกอบไปด้วยหัวใจสำคัญ ได้แก่
 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. การให้ความสำคัญกับการพฒันาคนเป็นศูนย์กลาง
 3. การพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 4. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
 5. ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ
 หากเราพัฒนาประเทศด้วยหลักการดังกล่าวจะทำให้ประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0
6. แล้วไอ้ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร??
Thailand 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0) เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ตอบไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพราะในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวตักรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ซึ่งโมเดลนี้จะสำเร็จได้ ต้องใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนธนาคารประชาชนสถาบันศกึษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่มีคณุภาพมีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลมุประชากรมากที่สดุโดยสามารถอธิบายรูปธรรมได้ดังนี้
 • ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม
 • ภาคเกษตร ก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกร ต้องร่ำรวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผ้ปูระกอบการ
 • ภาคการค้า เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
 • ภาคบริการ เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ บริการที่มีมูลค่าสูง
 • ภาคแรงงานเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง
สรุปแล้ว โมเดล Thailand 4.0 ถือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี12เก่ียวอะไรกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
ตอบ เกี่ยวดิว่ะไอ้สัตว์ ก็กูบอกไงว่าแผนนี้มันคือการวอร์มอัพก่อนเข้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนนี้คือห้าปีแรกก่อนเราจะต้องทนอยู่ยาวยาวกับยุทธศาสตร์ชาติต่อไปอีก 20 ปี เนื้อหาในแผนฉบับนี้ ก็มีเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เข้ามาผสม
8. ขอวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
ตอบ วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. โอ้โหยาวจังใครจะไปจำได้ ไอ้คนแต่งจำได้ป่ะเนี่ย
ตอบ เค้าย่อให้เหลือสามคำ ภาษาวิชาการเราเรียกไอ้คำย่อ แบบนี้ว่า คติพจน์ ที่กล่าวว่า “มั่นคงมั่งคงยั่งยืน” ยืมนาฬิกาเพื่อนก็ไม่ต้องคืนจำได้ยังสัส ทำไมต้องมียุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
10. ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 12 มันเก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังไง ตรงไหน อะไรกันนักกันหนา (โผล่มาทุกคืนวันศุกร์ก็ยังฟังไม่รู้เรื่อง)
ตอบ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12มีทัง้ หมด 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งไอ้ 10ยุทธศาสตร์นีค้ รอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ซงึ่ มีเพียง 6 ยทุ ธศาสตร์พดู ง่ายๆ ว่า 10 ประเด็นยทุ ธศาสตร์ตามแผนพฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ฉบบันีเ้ป็นตวัเปิดโรงลเิกให้กบัพระเอกที่ชื่อว่ายทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดยยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนฉบบัที่12ได้แก่
 • การเสริมสร้างและพุฒนาศักยภาพทุนมนษุย์
 • การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลา้ในสงัคม
 • การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน
 • การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเสริมสร้างความมนั่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคงและยั่งยืน
 • การบริหารจัดการในภาครัฐ
 • การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
 • การพัฒนาวิทยศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
 • การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนหกยทุธศาสตร์ที่อยู่ในยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะมีแค่เรื่องยทุธศาสตร์
 • ด้านความมนั่คง
 • การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์
 • การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
 • การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ลองอ่านคร่าวๆ ก็จะรู้ว่าไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมีแค่หกยุทธศาสตร์มันถูกครอบคลุม ไว้ด้วย 10 ประเด็น ยุทธศาสตร์ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่12
11. สรุปแล้วผลลัพธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 มันมีอะไรบ้างท่ี แตกต่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับอื่น ๆ
ตอบ อย่างแรกเลยนะมีการวางยทุธศาสตร์เยอะแยะมากมายซับซ้อนและเป็นระบบ อธิบายได้ดังนี้แผนฉบับนี้ คือห้าปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ชาติ20ปี คือ แผนใหญ่ของประเทศแผนระดับรองลงมาในระดับกระทรวงก็จะมีแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ในระดับภาคก็จะมีแผนพัฒนาภาคในระดับจังหวัดก็จะมีแผนพัฒนาจังหวัดในระดับหน่วยงานราชการ ต่างๆก็จะมีแผนปฏิบตัริาชการประจำปี เรียกได้ว่า ให้คุณเข้าใจความหมายของคำว่า “ยุทธศาสตร์” “ยุทธศาสตร์” คือ การคาดคะเนในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเพื่อผลลัพธ์ที่เราต้องการและ ยังไม่ได้มาเพราะฉะนั้น คาว่า “ยุทธศาสตร์” เมื่อมันดีไซน์ออกมาเป็นแผนย่อยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น นั่นหมายความว่าจะมีประสิทธิภาพทำให้สิ่งที่ต้องการสามารถเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
12. แล้วผลลัพธ์อย่างที่สองอ่ะขอแบบที่แตกต่างโดดเด่นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาตฉิบับอื่นนะ
ตอบ ก็เมื่อกีก็ยังเล่าไม่จบเลยมาฟังต่อ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ จะโดดเด่นมากในเรื่องของระบบการเงิน การคลงั งบประมาณ วินัยการคลังต่างๆ เพราะว่าแผนฉบับนี้ จะให้ความสำคัญกับหลักการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ โดยเน้นการพัฒนาในเชิงพื้นที่ การพัฒนาจังหวดัการพัฒนาภาค นอกจากนั้นจะกำหนดตัวชี้วัดที่จับต้องได้และก็สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิ นอกจากนั้นยังเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาระบบกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล


เรียบเรียงและสรุปโดย
นายจิตเกษม น้อยไร่ภูมิ (เพจพี่แมง ป.)
ติวเตอร์ ศูนย์รวมข้อมูลสอบราชการ ติวสอบราชการ ติวสอบ ก.พ. 62 ติวสอบข้าราชการ กทม. ติวสอบท้องถิ่น 62 ติวสอบนายร้อยตํารวจ ติวสอบนายสิบตํารวจ
ศูนย์รวมข้อมูลสอบราชการ ติวสอบราชการ ติวสอบ ก.พ. 62 ติวสอบข้าราชการ กทม. ติวสอบท้องถิ่น 62 ติวสอบนายร้อยตํารวจ ติวสอบนายสิบตํารวจ ติวสอบราชการ ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้ารับราชการ แนะนำข้อมูลแนวข้อสอบ เอกสารลับ วิธีคิดให้ประสบความสำเร็จ นำทีมโดย พี่แมงปอ